EGE ORMAN VAKFI

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (Gönüllü)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, Kordon Vergi Dairesi’nde 3250078874 vergi kimlik numaralı ve Ege Mahallesi İşçiler Cad. No:105/31 K:3 35220 Konak/İzmir adresinde mukim Ege Orman Vakfı (“Vakıf/Vakfımız”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Vakfımızın https://www.egeorman.org.tr/ sitesi üzerinden veya tarafımızdan temin edilebilecek Gönüllü Formu’nun doldurulmasıyla gerçekleştirilen gönüllülük süreçleri dahilinde, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, tarafınızdan veya aşağıda belirtilen diğer toplama yöntemleri ile temin edilerek, Vakfımız tarafından işlenmektedir. Vakfımızın gönüllülük süreçleri dahilinde işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği gibidir:

Veri Konusu Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Gönüllü

Kimlik

Adı, Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi

İletişim

Adres, Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası

Mesleki Deneyim

Meslek Bilgisi, İşyeri Bilgisi

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kurul’un ikinci düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ikinci düzenleme, karar, duyuru ve uygulamalarında belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Belirtilen mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, hukuk işlerinin takip etmek ve yürütmek,  
 • Gerektiğinde ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri sağlamak,
 • Gönüllülerimizle olan iletişim faaliyetlerini yürütmek,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek,  
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütülmek,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerini yürütülmek,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütülmek,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerimizi yürütmek,
 • Talep / Şikayetlerin takibini sağlamak,
 • Vakfımızın ticari işletmesinin ürün / hizmetlerinin pazarlama süreçlerini yürütülmek,
 • Veri sorumlusu olarak Vakfımızın operasyonlarının güvenliğini temin etmek,

Amaçlarıyla KVKK’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8/1 ve 8/2/a bentleri ile KVKK’nın 5/2/ç-f bentleri uyarınca hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmekte ve yurt içinde;

 • Vakfımıza ait bir ticari işletme olan Ege Orman Zeytin ve Zeytinyağları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye,
 • Vakfımızın sitesine ve gönüllülük sisteminin işletilmesine teknik destek sağlayan, sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçimize,
 • Gönüllülük ücreti olarak alınan fidan bedelinin ödemesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankaya,
 • Vakfımızın vekalet ilişkisi içerisinde olduğu hukuk ofislerine,

ve gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz; Vakfımız yetkilileri ve personelleri tarafından, Vakfımızın internet sitesinde veya Vakfımızda tarafınızca doldurulan form aracılığı ile kâğıt ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Vakfımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerecek şekilde tarafımızdan veya Vakfımızın internet sitesinden (egeorman@egeorman.org.tr) temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak, noter kanalıyla veya Vakıf’ın veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak veya güvenli elektronik imzanızla Vakfımızın info@egeorman.org.tr   adresine iletebilirsiniz. Vakfımız bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Vakıf tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Vakfımız tarafından reddedilecek veya işleme almayacaktır.

Vakıf’ın işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.