EGE ORMAN VAKFI

Vakıf Senedi

EGE ORMAN VAKFI DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI

MADDE 1

“Ege Orman Vakfı” unvanı altında bir vakıf kurulmuştur. Bu resmi senette bundan sonra kullanılacak “vakıf” kelimesi ile yalnız bu vakıf kastedilmiştir.


VAKFIN KURUCULARI

MADDE 2

Vakfın kurucuları aşağıda adı, soyadı, uyruğu ve ikametgah adresleri yazılı şahıslardır.
2.1) Cem Bakioğlu, T.C. uyruklu, Erzene Mahallesi 101/2 Sokak No: 46 Bornova İzmir adresinde mukim;
2.2) Meriç Bakioğlu, T.C. uyruklu, Erzene Mahallesi 101/2 Sokak No: 46 Bornova İzmir adresinde mukim;
2.3) Ali Enver Bakioğlu, T.C. uyruklu, Erzene Mahallesi 101/2 Sokak No: 46 Bornova İzmir adresinde mukim;
2.4) Sertaç Bakioğlu, T.C. uyruklu, Erzene Mahallesi 101/2 Sokak No: 46 Bornova İzmir adresinde mukim;
2.5) Erol Narin, Menderes Caddesi No. 66/2 D:3 Buca İzmir adresinde mukim;
2.6) Ahmet Özlen Güven, T.C. uyruklu İlim Sokak No: 3 Sahilevleri İzmir adresinde mukim;
2.7) İsmail Hakkı Kesirli, T.C. uyruklu, 127 Sokak 1/10 Köprü İzmir adresinde mukim;


VAKFIN HUKUKİ DURUMU

MADDE 3

Vakıf, kendi yönetim kurulundan başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak kanunlarda gösterilen Teftiş Makamının denetimine tabi olan, tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.

Bu sıfatla vakıf, amacını gerçekleştirecek her türlü hukuki işlemlerde bulunabilir, borç alıp verebilir, gayrimenkul mallara ve menkul mallara tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, ipotek ve menkul rehni verebilir, ipotek ve menkul rehni alabilir. Her türlü aynı ve şahsi haklar iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir.

Vakfın siyasetle ilgisi yoktur ve hiçbir siyasi amaca alet edilemez.

Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer benzeri kurumlarla işbirliği yapabilir.


VAKFIN İKAMETGAHI

MADDE 4

Vakfın ikametgahı İzmir’ dedir. Gerekirse, kanunen gerekli izinleri almak şartı ile Türkiye içinde şube ve/veya bürolar açılmasına ve mevcut olanların kapatılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Şube ve büroların yapacakları işler ve yetki dereceleri açılışlarına ait Yönetim Kurulu kararlarında belirtilir.


MADDE 5

5.1. VAKFIN AMACI;

5.1.1 Ülkemizde doğal varlıkların ve sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ile ağaçlandırmanın önemi konusunda kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, çevre koruma, ağaç ve orman sevgisi bilincinin yükseltilmesi, bu alanlardaki ormancılık, eğitim ve sağlığa yönelik milli politikaların oluşturulması ve geliştirilmesini maddi ve manevi olarak desteklemek ve gerçekleştirmek,

5.1.2 Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak örtüsünün ve ormanların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin tesis edilmesini sağlamak için her türlü faaliyette bulunmaktır.

5.2. VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler şunlardır:

5.2.1 Mevcut yada kendi kuracağı orman alanlarına veya tahrip olmuş ve yanmış alanlarla, rekreasyon alanlarına ağaç dikimi yapmak, rekreasyon alanları, fidanlıklar, dinlenme tesisleri ve benzerleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

5.2.2 Amaçlarını gerçekleştirmek için ayni ve nakdi bağış kabul etmek.

5.2.3 Mevcut ya da kurulacak orman alanlarının yangına karşı korunması ve yangınla mücadele amacıyla bu alanlarda su havuzları veya benzerlerini inşa etmek veya ettirmek, gerekli ekipman ve teçhizatları satın almak veya kiralamak.

5.2.4 Doğanın korunması, yeşilin, ağacın ve ormanın fayda ve zarureti, erozyonla mücadele ile ilgili bilgilerin verileceği her düzeyde eğitimi gerçekleştirmek, mevcut eğitim kurumları ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

5.2.5 Ülkemiz insanlarını çevre, orman ve ağaç sevgisi konularında eğitmek, bilgi, görgü ve gelişimini arttırmak amacıyla kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak ve ayrıca basın ve yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak.

5.2.6 Orman sevgisi ve bilincinin yükseltilmesi ve genel olarak ülke gençliğinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla her derecedeki okullara eğitim malzemesi, teçhizat ve aletler sağlamak, burs vermek, okul öğrencileri için geziler düzenlemek veya düzenlenen gezilere katkıda bulunmak, eğitim araçları sağlamak, okul veya yurt binaları inşa ettirmek veya mevcut olanlara aydınlatma, bakım, ısıtma v.s. masraflarını kısmen veya tamamen karşılamak,

5.2.7 Hastane, dispanser, sanatoryum gibi tedavi edici ve/veya koruyucu kuruluşlar ve düşkünler yurdu, bakımevi gibi tesisler için bina yaptırmak, inşaat masraflarını kısmen veya tamamen karşılamak, bu çeşit kuruluşların onarımı, genişletilmesi, aydınlatılması, ısıtılması v.s. gibi ihtiyaçları karşılamak, ilaç, teçhizat, malzeme, alet v.s. gibi ihtiyaçlar için yardımlarda bulunmak, tam teşekküllü resmi bir hastaneden rapor alan yardıma muhtaç kişilere yurt içinde ve dışında ilaç, bakım ve tedavi sağlamak ve ayrıca sağlık hizmetlerini mümkün kılıcı, destekleyici ve kolaylaştırıcı sair suretlerde yardımlar yapmak.

5.2.8 Vakıf amaçlarını gerçekleştirirken faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve kaynakların devamlılığını sağlamak için; kuracağı iktisadi işletmeler aracılığıyla tarımsal faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili üretim tesisleri kurmak, tarımsal ürünleri almak ve satmak üzere değerlendirmek (Örneğin zeytinlik, bademlik, cevizlik, çam fıstığı, bağ ve benzeri meyvelikler tesis etmek ve endüstriyel tarım bitkilerini üretmek.)


VAKFEDİLEN MAL VARLIĞI

MADDE 6

6.1) Vakfın mal varlığı kurucu üyeler tarafından aşağıda gösterilen miktarlarda sağlanmış 500.000.000.-Türk Lirası (Beşyüzmilyontürklirası) dır.

Kurucu üye: Miktar :

Cem Bakioğlu 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) TL.

Meriç Bakioğlu 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL

Ali Enver Bakioğlu 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon) TL

Sertaç Bakioğlu 35.000.000.- (Otuzbeşmilyon) TL

Erol Narin 10.000.000.- (Onmilyon) TL

Ahmet Özlen Güven 10.000.000.- (Onmilyon) TL

İsmail Hakkı Kesirli 10.000.000.- (Onmilyon) TL

6.2) İleride vakfın mal varlığına eklenmek ve vakfın amacına uygun konularda harcanmak ve/veya kullanılmak üzere yapılacak bağışlar ile vakfın kuracağı ve/veya katılacağı işletme veya tesislerin gelirleri de vakfın mal varlığını oluşturacaktır.

Vakfın mal varlığı bu senette yazılı amaçlar dışında kullanılamaz.


VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR

MADDE 7

Vakıf, amacına uygun ve en az /80’ i 903 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri istihdaf eden bağışları kabul edebilir. Yönetim Kurulu uygun görmediği bağışları reddetmeye yetkilidir.

Bağışlar şu ilkelere göre kabul edilir:

7.1) Vakfın malvarlığına ek niteliğinde olanlar: Bunlar; nakit, menkul ve gayrimenkul mal veya hak şeklinde olabilir. Genel idare masraflarından bu gelirlere isabet eden miktar ve 8. maddede öngörülen yedek akçe indirilir.

7.2) Vakfın amacına uygun belirli bir maksada harcanmak üzere yapılacak bağışlar; Yönetim Kurulu bu bağışları üçüncü bölümde benzeri varsa o ödeneğe ilave eder, yoksa yeni bir fon meydana getirir ve belirtilen maksada tahsis ve sarf eder.

7.3) Ayrı bir tesis veya mevcut bir kurumda ayrı bir bölüm kurulmasını gerektiren ve buna yeterli olan bağışlarla meydana getirilen eserlere bağış sahibinin adı verilir.


VAKFIN SAİR GELİR KAYNAKLARI

MADDE 8

Vakfın sair gelir kaynakları başlıca şunlardır:

8.1) Vakıf malvarlığının işletilmesinden sağlanacak gelirler,

8.2) Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince sağlanan yardım ve bağışlar,

8.3) Sair yardım ve bağışlar.

Bağışlar aynı veya nakdi olabileceği gibi bedeni veya fikri emek yardımı da yapılabilir.


VAKFIN GELİRLERİNİN HARCANMASI

MADDE 9

Vakfın mal varlığı ve harcamaları konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Vakfın brüt gelirinin % 20’ si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakfın mal varlığı arttırıcı yatırımlara, kalan % 80’ i ise Vakfın orman, çevre koruma, eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan amaçlarını gerçekleştirmek üzere ayrılacak ve harcanacaktır. Yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf mal varlığı arttırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamı veya bir kısmı Vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanabilir.


YEDEK AKÇEDEN HARCAMA

MADDE 10

Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu yıl içerisinde yedek akçeden harcama yapılmasına karar verebilir. Bu takdirde yıl sonunda kullanılan miktar yedek akçeye eklenerek yedek akçe tamamlanır.


VAKFIN FONLARININ PLASMANI

MADDE 11

Vakıf fonları, vakfa en yüksek geliri sağlayacak şekilde ve aşağıdaki esaslar dahilinde yatırılır:

11.1) Vakfa yapılan bağışlar ve sağlanan diğer gelirler, vakıf amacına harcanıncaya kadar vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde muhafaza edilebilen, yahut derhal nakte çevrilebilecek değerlere yayırılabilir.

11.2) Vakfın malvarlığının gayrimenkul bölümü, Yönetim Kurulunca tesbit olunacak şekilde güvenli ve verimli surette işletilecek ve para malvarlığı da yine Yönetim Kurulunca tesbit edilecek güvenli ve verimli alanlara yatırılacaktır. Yönetim Kurulu vakfın menfaatine uygun olacağına inanırsa, vakfedilen gayrimenkulü yıkmak veya tamamen başka ekonomik değerlerle değiştirmek yetkisine sahiptir.

11.3) Yedek akçe A bendindeki esaslara uygun olarak yatırılır. Kanuni kısıtlamalar mahfuz kalmak kaydıyla fonların plasmanındaki takdir ve karar Yönetim Kurulunundur.


VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 12

Madde 11 gereğince iktisap edilen değerler, kıymet ve/veya rantabilitesini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerse yahut sonradan daha verimli ve emin alanlar tesbit edebilirse, Yönetim Kurulu yatırım yerlerini değiştirebilir.


VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS CİHETİ

MADDE 13

Yukarıda 9. maddede belirtilen Vakıf brüt gelirlerini % 80’ i genel, özel ve katma bütçeler içinde yer alan ve Vakıf amaçlarına uygun olarak orman, çevre koruma, eğitim sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesine harcanır. Kalan % 20’ si ise Vakfın yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakfın mal varlığını arttırıcı yatırımlara harcanır.

Ayrıca kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasite yetenekli maddi olanaklardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10 maddi olanağı bulunmayan hastalara tahsis edilir.


HARCAMA YERLERİNİN TESBİTİ

MADDE 14

Vakıf gelirleri, genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan 5. maddede sayılan hizmetlerin görülmesinden başka amaçlarla kullanılmaz.


KURULACAK TESİSLER

MADDE 15

Yönetim Kurulu, tesisleri kurabilmek için muhtelif yıllara sirayet eden taahhütlere girebilir. Bu takdirde bütçenin hazırlanmasında ve harcamaların yapılmasında muhtelif yıllara sirayet eden inşaatların tamamlanmasına öncelik tanınır.

Yapılan tesislerin biran önce işletmeye açılması için Yönetim Kurulu üç yıllık muhtemel ödenek tutarına kadar ödünç almaya yetkilidir.

Yapılacak tesislerin inşasına başlamadan önce bunların işletilmesini deruhte etmek üzere ilgili kamu müesseseleri veya diğer kurumlarla mutabakata varılarak inşaatlarını bu kurumlara devredebilir.


YÖNETİM KURULU

MADDE 16

Vakıf, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Bazı yönetim görevleri Yönetim Kurulu kararı ile bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü şahıslara verilebilir. Yönetim Kurulu bu yetkiyi her zaman geri alabilir.

Vakfı dışarıya karşı Yönetim Kurulu başkanı temsil eder. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının imzası ile mülzem olur. Bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü şahıslara Yönetim Kurulu kararı ile temsil yetkisi verilebilir. Temsil yetkisinin kullanma sureti ve kapsamı Yönetim Kurulu kararında belirtilir. Yönetim Kurulu bu yetkiyi her zaman geri alabilir.

Yönetim Kurulu; gerekli görürse komiteler kurabilir. Bu komitelerin çalışma alanları, sayıları , üye mevcutları ve üyelerinin nitelikleri ve görev süreleri ile sair hususlar Yönetim Kurulu kararı ile tesbit olunur. Komite üyelerinin Yönetim Kurulu olması şart değildir. Yönetim Kurulu, sebep göstermek zorunda olmaksızın ve önceden belli bir süre olsa bile komitelerin çalışmasına her zaman son verebilir.


YÖNETİM KURULU’ NUN TEŞEKKÜLÜ

MADDE 17

Yönetim Kurulu (9) üyeden meydana gelir. Bu üyelerden (7) adedi. Vakfın kurucu üyeleri olan hakiki şahıslardır. Bu şahıslar hayatları boyunca görev yaparlar.

Üyelerden (2) adedi ile kurucu üyelerden ölüm, ehliyetin zevalı veya istifa gibi sebeplerden görevi sona eren üyelerin yerine seçilecek üyeler, Genel Kurul’ ca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan (2) yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18

Yönetim Kurulu; Kanun, tüzük ve vakıf senedinde kendisine verilen görevlerle birlikte aşağıdaki işleri yapar:

18.1) Vakfın genel durumu ve işleri hakkında gerekli kararları alır.

18.2) Vakfın ertesi yıla ait bütçe ve çalışma programlarını hazırlar ve bunları tahsisatı ile ödemeleri yaptırmak suretiyle uygular.

18.3) Vakfın bilançosunu ve geçmiş çalışma yılı hakkında raporu hazırlar.

18.4) Vakfı temsile ve vakıf namına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tesbit eder.

18.5) Vakıf leh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunabilir, sulh ve ibra yapabilir.

18.6) Bu vakıf senedi hükümlerine uygun olmak kaydıyla vakıf çalışmalarında uygulanacak ilkeleri tesbit eder, yönetmelikler hazırlar ve bunları değiştirir.


YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI

MADDE 19

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Olağan toplantının zamanı ve yeri Yönetim Kurulu kararı ile veya Başkanlıkça tesbit edilir. Ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

Başkanlık veya bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda olağanüstü toplantı yapılır. Bu toplantının zamanı, yeri ve gündemi, toplantıyı gerekli görenler tarafından bütün Yönetim Kurulu üyelerine bir hafta öncesinden taahhütlü mektupla bildirilir.

Yönetim Kurulu; üyelerinin yarısından fazlasıdır. Huzuru ile toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın oyunu itibar olunur.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 20

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini hiçbir karşılık almadan yaparlar.


GENEL KURUL

MADDE 21

21.1) Genel Kurul’ un oluşumu

Vakıf Genel Kurul’ u, kurucu üyelerle, Yönetim Kurulu’ nun teklifi ve Genel Kurul’ un onayı ile vakıf üyeliğine kabul edilen şahıslardan oluşur.

21.2) Genel Kurul’ un görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Kurul vakfın en yüksek karar organıdır. Genel Kurul’ un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulu’ nu seçmek.

b) Denetim Kurulu’ nu seçmek

c) Vakıf Yönetim Kurulu’ nca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’ nun ibrası konusunda karar vermek.

d) Yönetim Kurulu’ nca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak.

e) Yönetim Kurulu’ nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

f) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu’ nun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak; Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Nisan ayı içinde toplanır.

Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulu’ nun gördüğü lüzum üzerine veya Genel Kurul üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulu’ ndan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az (7) yedi gün önce en yüksek baskı yapan mahalli gazete ile ilan edilir. Ayrıca vakıf temsilcisi ve üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Genel Kurul karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin ve delegenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Genel Kurul’ dan bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tamsayısının üçte ikisidir.


VAKFIN YÖNETİM KADROSU VE BÜTÇESİ

MADDE 22

Vakfın, bir müdür ile gerekli memurlardan kurulu bir yönetim ve muhasebe teşkilatı ile sair memur ve işçileri bulunur. Bunlar Yönetim Kurulu’ nun gözetim ve denetimi altında çalışırlar.

Vakfın idare masrafları, Yönetim Kurulu’ nun tesbit edeceği usule uygun olarak ve hazırlayacağı yıllık bütçeye göre yapılır. Kadronun kurulmasında ve masrafların yapılmasında en tasarruflu şekilde hareket edilir.

Yönetim Kurulu, müdürü kendi üyeleri arasından seçebilir. Bu takdirde müdürün Yönetim Kurulu’ ndaki görevi devam eder. Aynı zamanda müdür de olan Yönetim Kurulu üyesine ücret verilebilir.


VAKFIN HESAP DÖNEMİ

MADDE 23

Vakfın hesap dönemi her yıl 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta son bulur. Her hesap döneminin sonunda bir bilanço hazırlanır. İlk hesap dönemi tescil tarihi ile 31 Aralık arasındaki dönemi kapsar.


SONA ERME SEBEPLERİ

MADDE 24

Vakfın geliri amacın gerçekleşmesine imkan bırakmayacak derecede azalmışsa vakıf son bulur. Ancak vakfın amacında çok ufak harcamalarla dahi hizmet edebileceği dikkate alınır ve bu sebeple vakfın son bulması, son derece zorunlu olmadıkça öngörülmez.


TASFİYE KURULU

MADDE 25

Vakıf son bulduğu veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği takdirde o tarihteki Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu niteliğini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder.

Mahkemenin tasfiye kararında Yönetim Kurulu’ nun tasfiyeye devamı sakıncalı görülürse, Tasfiye Kurulunu mahkeme Yönetim Kurulu üyeleri arasında seçer.

Tasfiye Kurulu’ na mahkemece takdir edilecek bir ücret verilir.


TASFİYE SONU

MADDE 26

Tasfiye sonunda kalan malvarlığı, aynı amaçlarda faaliyet gösteren ve Bakanlar Kurulu’ nca vergi muafiyeti tanınmış bir vakfa devrdedilir. Tasfiye sonuna kalan nakit ekonomik değerlerde aynı amaçlarda faaliyet gösteren ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış bir vakfa devredilir.


VAKFIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

MADDE 27

Bu vakıf, tescili tarihinde yürürlüğe girer. Tescile kadar kurucular tarafından vazgeçebilirler.


KURULUŞTAKİ YETERSİZLİK

MADDE 28

Konulan malvarlığı kuruluş sırasında yetersiz görülürse, vakfa tahsis edilen mallar Medeni Kanun madde 77. III anlamında başka bir vakfa tahsis olunmaz, kuruculara iade olunur.


HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 29

Bu vakıf senedinde hüküm bulunmaması durumunda, Türk Medeni Kanunu, 903. sayılı kanun ve vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri uygulanır.